راه‌اندازی اتصال پایگاه‌داده‌ی شما

در بخش پایین باید اطلاعات اتصال به پایگاه‌داده‌ی خود را وارد کنید. اگر درباره‌ی اطلاعات زیر مطمئن نیستید با مدیر سرویس میزبانی خود تماس بگیرید.

نام پایگاه داده‌ای که می‌خواهید برای وردپرس استفاده کنید.
نام‌کاربری پایگاه‌داده‌ی شما.
رمز پایگاه‌داده شما.
اگر localhost کار نکرد، باید این اطلاعات را از سرویس میزبانی خود بگیرید.
اگر می‌خواهید چند وردپرس را در یک پایگاه‌داده اجرا کنید این گزینه را تغییر دهید.